Island, med sin rene luft og urørte natur, er vårt hjemland og vår viktigste destinasjon. En av Islands største ressurser er nettopp den uberørte naturen, og slik vil vi ha det i framtiden også. Miljøet er derfor en hjertesak for oss i Icelandair.

Vi har implementert en miljøstrategi som fungerer som en hjørnestein i vår utvikling som selskap, med ny teknologi og nye metoder. Vårt overordnede formål er å minske Icelandair’s totale miljøpåvirkning ved bruk av bærekraftige metoder og optimalisering av de ressursene vi har til disposisjon.

Nedenfor finner du mer detaljert informasjon angående spesifikke miljøhensyn og våre metoder for å adressere disse.

Icelandair og klimaendringer: Karbonnøytral vekst
Klima forandringen er den største miljø utfordringen i verden i dag, og effekten fra fly trafikken må tas med når effektive løsninger skal finnes. For å forstå situasjonen bedre, se rapporten utgitt av ”Ingergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)”. Panelet er i regi av FN og fikk Nobels Fredspris sammen med USA’s tidligere visepresident Al Gore.

I følge rapporten står fly trafikk for 2 – 3 % av klimagassutslipp i verden. Selv om dette kan virke som en liten andel av totalen, tar Icelandair sin rolle i å redusere utslippene ned til null veldig alvorlig. I tråd med målene til IATA (Intenational Air Transport Association) fortsetter Icelandair å redusere karbonutslippene. Vi er dedikert til karbonnøytral vekst i 2020 og støtter fullt ut IATA’s visjon om null utslipp i 2050.

Icelandair’s flyflåte: Miljøvennligere flymaskiner
Nøkkelen til redusering av karbon utslipp ligger i drivstoff effektive flymaskiner, med dette i tankene, har Icelandair gjort flere teknologiske forbedringer i både flydesign og luftfart. Som et eksempel har vi installert såkalte “winglets” på våre B757-200 maskiner. Denne enkle forbedringen reduserer drivstoff forbruket med over 4% ved minsket luftmotstand.

Vi har også integrert teknologiske nyvinninger på våre maskiner, som for eksempel P-RNAV (Precision Area Navigation) og ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), et navigasjons system til hjelp for flygelederene. Det nye systemet utvider overvåkingen av flyene utover bakkenivå, med hjelp av presise navigasjonssystemer og satelitter i luften. Den nye teknologien reduserer minimum sikkerhets marginen fra 80 nautiske mil ned til 5 nautiske mil, som åpner opp for mer drivstoff effektive ruter som igjen fører til mindre utslipp.
 
Der det er mulig praktiserer vi kontinuerlig nedstigning og støyforebyggende prosedyrer, som ikke bare hjelper mot støyforurensing men også sparer diesel og reduserer utslipp. I tillegg praktiserer Icelandair en motors taksing, variable hastigheter, høyder og klatring der det er mulig for å holde utslippene på et absolutt minimum.

En helhetlig tilnærming: Fornybar energi
Vi tar miljø utfordringen på alvor, så våre tiltak begrenser seg ikke til cockpiten og flydesignet.

Ombord våre maskiner har vi satt i gang flere tiltak som redusert medbragt mengde papir og ekstra vann i flymaskinens tank, samt innført mat til salgs og kuttet ned på artikler ombord (for eksempel glass, tallerkner, menyer og magasiner). 

Våre miljøtiltak gjelder også på operasjonelt og administrivt nivå. Vi har innført miljøtiltak på alle salgskontorene til Icelandair som gjenvinning av flasker og papir samt at alle datamaskiner skrus av etter arbeidstid. I tillegg brukes stasjonære datamaskiner i større grad som ett ledd i energibesparingen. Hovedkontoret på Island ligger langt framme når det gjelder miljøtiltak: vi bruker elektrisitet fra 100% fornybare kilder (vannkraft og geotermisk kraft) og vi har innstallert tidsinnstilling på alle lys, for å nevne noen tiltak.

Icelandair har i lang tid tilbudt en løsning med elektroniske billetter (vi håper å bli helt papirløse i nærmeste framtid), og flere av våre aktiviteter har endret seg fra papirløsninger til online løsninger. Disse løsningene er enklere og behageligere for våre passasjerer samt at de er mye bedre for miljøet ved redusert papir avfall.

Islands Karbon Fond: Planting av trær
Vår siste miljøtiltak er inngåelsen av et samarbeid med “Kolviður Iceland Carbon Fund”, som bringer våre passasjerer inn i prosessen med å gjøre flyreiser mer miljøvennlige. Ved nettbestillinger kan alle våre passasjerer nå velge å kompensere for karbonutslipp generert av sin del av flygingen.
Inntektene går til planting av trær og skogvekst på Island (fondet jobber også mot planer for skogprosjekter i tropene). Planting av trær er en internasjonalt anerkjent metode for avsetting av karbon. Skogvekst står for majoriteten av omdannelsen av CO2 til oksygen i atmosfæren og fungerer derfor som verdens lunger.
Skogdyrking er en meget viktig på Island, den bekjemper jorderosjon og hjelper i gjenopprettelsen av landets økologiske system. Viktigere, ved å kompensere for karbonutslippene kan passasjerer nå være med i kampen mot klimaendringene.
 
Miljøvennligere bakkepersonell
Icelandair har jobbet med Icelandair Ground Services (IGS) på Keflavik flyplass for å få på plass ett av de miljøvennligeste bakkepersonalene i industrien.

Alle kjøretøy og traller på bakkeplan bruker det mest miljøvennlige drivstoffet tilgjengelig (inkludert biodiesel og naturlig gas). Omstruktureringer i arbeidsrutinene hos bakkepersonalet har begrenset kjøringen på og rundt flyplassen til det minimale for å redusere utslipp. IGS planlegger å skifte ut alt bensindrevet utstyr med elektronisk utstyr i nærmeste framtid (Icelandair på Island bruker kun elektrisitet fra 100% fornybare kilder).   

Miljøsatsing globalt
Vi er sikre på at Icelandair‘s operasjoner er så miljøvennlige som mulig, men vi innser at det er behov for å fremme miljøvennlig og bærekraftig praksis i flybransjen over hele verden.
 Icelandair begynner lokalt ved å gi full støtte til Single European Sky’s (SES) initiativ ledet av den europeiske organisasjonen for flysikring (Eurocontrol). Programmet representerer et stort skritt mot å skape et effektivt og forent luftrom over Europa, ved restrukturering av navigeringsmønstre basert på lufttrafikkflyten snarere enn nasjonale grenser.

I ånden av å bygge et fellesskap med reiseoperatører i Europa, støtter Icelandair etableringen av en utslipps-handel ordning i Europa, som er planlagt for 2012. Vi føler denne ordningen er en effektiv måte å redusere utslipp på,  og vi er fornøyd med at lufttransport blir inkludert i systemet. Vi føler oss trygge på at under denne ordningen vil andre luft-transport operatører følge Icelandair's eksempel og ta en aktiv rolle i å redusere industriens innvirkning på miljøet. Ved å samarbeide og samordne vår innsats med våre kolleger kan vi ha langt større suksess i å gjøre luftfarten så miljøvennlig som mulig.

Iceland Carbon Fund
Økninger i konsentrasjonen av klimagasser som karbondioksid i atmosfæren, forårsaket av vårt forbruk av fossile brennstoffer (olje, gass, kull), har blitt forbundet med klimaforandringer. Klimaforandringer er ansett å være en av de største miljøutfordringene Jorden står overfor.

Kolviður – Islands CO2-fond – har til hensikt å motarbeide disse endringene ved å gjøre familier, firmaer og institusjoner i stand til å kompensere for sine transportrelaterte CO2- utslipp. CO2-kompensasjon som kjøpes fra fondet går til treplanting og skogkultivering på Island (fondet har også planer for skogprosjekter i tropene), men treplanting er en internasjonalt anerkjent metode for å avsette CO2. Skoger står for den absolutt største delen av CO2 som utveksles mellom jordoverflaten og atmosfæren, og produserer livsnødvendig oksygen som en del av denne prosessen og fungerer faktisk som verdens ”lunger”. Avskoging er særlig viktig på Island. Da den første bosetningen fant sted var ca. en tredjedel av landet dekket av skog, men i dag er det kun 1,3%. Denne massive avskogingen og den påfølgende erosjonen gjør dette landet til et av de mest eroderte landene i Europa. Treplanting på Island hjelper til å motarbeide denne erosjonen og til å gjenopprette landets geologi.<

Hvis du kompenserer for dine utslipp blir du en del av løsningen på klimaforandringene.